سایت ترابردپذیری برای آگاهی و تحلیل نظرات مشترکان تلفن همراه از شما دعوت می‌کند تا در نظرسنجی کوتاه زیر شرکت کنید.

این نظرسنجی برای آگاهی از نظرات کلیه مشترکان تلفن همراه طراحی شده است به این معنا چه از طرح ترابردپذیری استفاده کرده‌اید یا تمایلی به ترابرد ندارید می‌توانید با صرف یک یا دو دقیقه وقت ما را از نظرات خود آگاه کنید.

به سه نفر از کسانی که در این نظر سنجی شرکت کنند کارت‌ هدیه ۲۰۰ هزار تومانی اهدا می‌شود.

Sorry. This form is no longer accepting new submissions.