همزمان با آغاز آزمایشی طرح ترابردپذیری و البته همان‌طور که پیشبینی می‌شد مشکلات عدیده فنی گریبانگیر مشترکینی شده است که باعجله دست به ترابردپذیری زده‌اند.

باگ‌های فنی و عدم هماهنگی سامانه‌های اپراتورها با یکدیگر از یک‌سو و  عدم پاسخ‌گویی بعضی از اپراتورها از سوی دیگر باعث درج شکایت‌های گسترده مشترکینی شده است که دست به ترابردپذیری زده‌اند.

واقعیت آن‌ست که رگولاتوری که نهادی اداری و سیاست‌گذار محسوب می‌شود برای اجرای طرح ترابردپذیری برای نخستین بار در انجام یک پروژه پیچیده فنی به عنوان مجری وارد گود شده‌است، بعضی از کارشناسان ایرادات ترابردپذیری ایران را از چشم رگولاتوری و شیوه انجام ابعاد فنی پروژه می‌بینند.

هرچند عزم دولت، وزارت ارتباطات و رگولاتوری در انجام طرح ترابردپذیری قابل تحسین است و با عطف به این واقعیت که ترابردپذیری بصورت مفهومی به ایجاد رقابت بین اپراتورها کمک می کند و از این‌رو خدمات بهتر و ارزان‌تری برای مشترکان فراهم می‌کند شایسته بود اجرای این طرح ولو بصورت آزمایشی با انجام تدابیر بیشتر صورت می‌گرفت تا حقوق مشترکین بجای تقویت آسیب نبیند.

در زیر تعدادی از شکایات مشترکینی که در روزهای اخیر دست به ترابردپذیری زده‌اند را مشاهده می‌کنید که آواره سایت های مختلف شده و در جستجوی راه‌حل هستند.