با فراهم شدن امکان ترابرد‍پذیری حالا این امکان برای بسیاری از کاربران فراهم است که از این امکان استفاده کرده و به اپراتور دلخواه خود مهاجرت کنند. اما دلایلی وجود دارد که کاربران باید حداقل در هفته های ابتدایی از این کار خودداری کنند.

۱- امکانات فنی

http://bit.ly/2tOhxmr